Механизмы публично-правовой и частноправовой регламентации общественных отношений в административно-политической, социально-культурной и хозяйственной сферах: коллективная монография (2016)

Печать
31 Окт 16
Автор: Администратор

 
В одесском издательстве "ФЕНИКС" вышла коллективная монография "Механизмы публично-правовой и частноправовой регламентации общественных отношений в административно-политической, социально-культурной и хозяйственной сферах" (на укр.языке). Авторами монографии выступил ряд наших авторов,
преподавателей кафедры административного и хозяйственного права ОНУ им.И.И.Мечникова и других ученых, а именно: к.ю.н., доцент Билык Павел Петрович (раздел 3), д.ю.н., профессор Миколенко Александр Иванович (раздел 1), к.ю.н., доцент Миколенко Алена Николаевна (раздел 2), к.ю.н., доцент Смитюх Андрей Владимирович (раздел 6), к.ю.н., доцент Степанова Татьяна Валерьевна (раздел 7), к.ю.н. Степанов Сергей Валерьевич (раздел 4), к.ю.н., доцент Стукаленко Виктор Авксентьевич (раздел 5), к.ю.н., доцент Стукаленко Ольга  Владимировна (раздел 8), к.ю.н., доцент Чайковская Валентина Владимировна (раздел 9). В исследовании анализируются современные научные подходы к определению понятий «правовая регламентация» и «механизмы правовой регламентации», определяется роль публичного и частного права в регулировании общественных отношений, характеризуются функции административного права, раскрываются особенности административно-правового и хозяйственно-правового регулирования публичных и частных отношений в Украине, а также анализируется мировой опыт в этой сфере.

Реквизиты издания: Механізм публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній тв господарській сферах : кол.моногр. / Білик П.П., Миколенко О.І., Миколенко О.М. та ін. ; за заг.ред.О.І.Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – 342 с.  

 

Ниже приводится содержание монографии:


ВСТУП. ........................................................................................................................4

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ТА ПРИВАТНОПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

1.1. Порівняльна характеристика понять «правове регулювання» та «правова регламентація». Механізм правової регламентації суспільних відносин ......................9
1.2. Роль публічного та приватного права в регулюванні суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах .................17
1.3 Методологічні основи дослідження публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин .26


Розділ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

2.1. Функція як категорія адміністративно-правової науки ...39
2.2. Зміст функцій адміністративного права ............................48
2.3. Класифікація функцій адміністративного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни .............................56

 

Розділ 3. АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СИНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

3.1. Об’єктивна обумовленість трансформації системи державно-владного впливу на суспільні відносини від державного управління до публічного адміністрування .66
3.2 Соціально-ціннісний аспект та синергетична функція сучасного адміністративного права ..................................76
3.3. Особливості адміністративно-правового регулювання публічно-правових відносин в умовах становлення демократичних засад державотворення ............................87

 

Розділ 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ 

4.1 Розвиток наукової думки щодо юридичної природи судової влади та суддівського корпусу ..............................97
4.2. Порівняльно-правова характеристика формування та діяльності суддівського корпусу країн світу та України 106


Розділ 5. РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

5.1. Актуальні питання реформування інституту адміністративної відповідальності у сфері здійснення народного волевиявлення ..................................................124
5.2. Світовий досвід застосування адміністративної відповідальності у сфері здійснення народного волевиявлення ......................................................................141


РОЗДІЛ 6. ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ЧАСТОК 

6.1. Доктринальні підходи до правової природи корпоративної частки (акції) ..............................................152
6.2. Правова природа та функції корпоративних часток у світлі семіотики .................................................................164
6.3. Співвідношення статусу учасника товариства і власника корпоративної частки .......................................180


Розділ 7. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Поняття учасника господарського процесу та його місце в забезпеченні суспільного господарського порядку ......193
7.2 Взаємовплив та взаємозалежність матеріальних та процесуальних норм при регламентації статусу учасників господарського процесу ......................................................211

 

Розділ 8. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЮ

8.1. Міжнародні нормативно-правові акти ЄС щодо забезпечення гармонізації стандартів у будівельній галузі ....................................................................................224
8.2. Нагляд органів публічної влади за безпекою та якістю будівельної продукції в ЄС ................................................239


Розділ 9. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇІНТЕГРАЦІЇ

9.1. Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні на підставі Угоди про асоціацію з ЕС ........................................................................................252
9.2. Право Європейського Союзу як орієнтир для модернізації українського зовнішньоекономічного законодавства ....285


ЛІТЕРАТУРА...............................................................................................303

купить аксессуары для ванной
как правильно подобрать объектив