Общая информация об авторе

Печать
28 Июль 20
Автор: Администратор


Богомол Оксана Владимировна в
 2008 г. окончила ОНУ имени И.И.Мечникова по специальности «правоведение» и поступила в аспирантуру по кафедре административного и хозяйственного права.

В настоящее время занимает должность юриста компании «Истил Менеджмент».

27 февраля 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Судебные расходы в хозяйственном процессе Украины».

Автор ряда научных работ по хозяйственному процессу. 

 1. Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 2.

2.  Богомол О.В. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 6.

3. Богомол О.В. Судові витрати як умова реалізації права на захист суб’єктів господарювання: поняття, ознаки // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: в 2-х т. Т.1: сб. науч. тр./ НАН Украины, Институт экономико-правовых исследовний. – Донецк: из-во «Ноулидж», 2009.

4. Богомол О.В. Законність сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: история, современное состояние и перспективы совершенствования хозяйственного законодательства: материалы Первой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 16-18 февраля2009 г.) Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк: из-во «Вебер», 2009.

5. Богомол О.В. Правова експертиза у господарському процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності: проблеми науки і практики», присвяченої 145-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 23 квітня 2010 р.)

6. Богомол О.В. Повернення державного мита у господарському процесі України // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / За заг. ред. О.В. Шаповалової. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2009.

7. Богомол О.В. Звільнення органів державної влади від сплати державного мита у господарському процесі України // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених: Зб. Тез наук. праць / За загал. редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2010.

8. Богомол О.В. Судебный сбор «на пороге» хозпроцесса // Юридическая практика. – 2011. - № 41.

9. Богомол О.В. Правова природа оплати витрат адвоката у господарському процесі// Збірник наукових статей студентів, аспірантів та здобувачів економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова (28-29 квітня 2009 р.).- Т.8.- Одеса, 2009.- С. 162-165.

10. Богомол О.В. Витрати, пов’язані із явкою сторін та їх представників у засідання господарського суду // Правова держава. - 2012. - № 14. - С. 52-58.

11. Богомол О.В. Судовий збір: поняття, ознаки, зв'язок з господарським процесуальним правом / О.В. Богомол // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 1. Том 2. – Ужгород.: 2012. – С. 162 - 165.

12. Богомол О.В. Функції інституту судових витрат у господарському процесуальному праві України / О.В. Богомол // Наше право. – 2013. - Вип. 4. – С. 172 - 176.

13. Богомол О.В. Расходы, подлежащие оплате за услуги переводчика в хозяйственном (арбитражном) процессуальном праве Украины // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2013. - № 2(20). - С. 173-178.

14. Богомол О.В. Щодо порядку розподілу судових витрат у господарському судочинстві // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. - 2014. - Т.1 (випуск 1/1). - С.235-240.

15. Богомол О.В. Судові витрати у господарському судочинстві України: монографія / О.В.Богомол. - Київ: Центр учбової літератури, 2015. - 168 с.

купить аксессуары для ванной
как правильно подобрать объектив